Ime i prezime:

 

Mesto i adresa stanovanja:

 

Broj mob.telefona:

 

e-mail adresa:

 

Oznaka artikla (podaci iz računa)

 

Opis reklamacije:

 

Datum kupovine:

 

Broj računa:

 

Cena kupljenog proizvoda

 

Potrošač svojim potpisom potvrđuje:

  • da je saglasan da mu prodavac Odluku po podnetoj reklamaciji dostavi elektronskim putem na njegovu e-mail adresu u roku od 8 dana;
  • da je saglasan da u slučaju opravdane reklamacije ugovoreni rok za ispunjenje zahteva iz reklamacije bude 15 dana od dana prijema reklamacije;
  • da je saglasan da se kao datum podnošenja reklamacije tretira datum kada SDS Property Solutions doo Beograd, primi preporučenu pošiljku na adresu: Tošin bunar br. 179, 11070 Novi Beograd, Beograd
  • Potpis kupca:_____________________

Za podnošenje reklamacije potrebno je da kupac odštampa, popuni sve tražene podatke i potpiše reklamacioni list, kao i da ga zatim zajedno sa robom na koju se odnosi reklamacija, računom, kopijom računa ili drugim dokazom o kupovini, dostavi preporučenom poštom na adresu:
SDS Property Solutions doo Beograd, ul. Tošin bunar br. 179, 11070 Novi Beograd, Beograd

Reklamacioni list možete preuzeti OVDE